แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1                            รหัส อ20201                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 2/2556              ผู้สอน นางอทิตยา   ปิมปา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Basic  English  for  daily  life

เรื่อง : What’s your phone number?

เวลา  1  ชั่วโมง                                                   ว/ด/ป ที่สอน……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

1.             สาระสำคัญ          

การฝึกใช้ภาษาในการถาม-ตอบเรื่องโทรศัพท์ เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่จำเป็น ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวัฒนธรรมในเรื่องการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. ผลการเรียนรู้

ข้อที่ 2 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ข้อที่ 4 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง  กริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์ปลายทาง

สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน และเขียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

                จุดประสงค์นำทาง

1.            ฟังแล้วนำหมายเลขโทรศัพท์จับคู่กับเจ้าของได้

2.            เติมคำจากสิ่งที่ฟังได้

3.            ถาม-ตอบเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ได้

4.            อ่านแล้วนำคำศัพท์มาเติมประโยคให้สมบูรณ์ได้ถูกต้อง

5.            เขียนข้อมูลของตนเองในบัตรประจำตัวได้

6.            ออกเสียง บอกความหมายของศัพท์ได้

3.             เนื้อหา

Number 0-9

Vocabulary :  e-pal, best wishes, message, first name, last name

Reading :  e-mail messages

Writing : ID card

Work book  p. 4-5

Website: http:// goforit heinle .com

 

4. แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

pal เป็นภาษาที่ informal (ไม่เป็นทางการ) ใช้กับ a close friend เพื่อนสนิทในภาษา American English แต่จะใช้พูดกับผู้ชาย ในลักษณะไม่เป็นมิตร เช่น Listen, pal, I don’t want you to talk to my sister any more, see?  หมายถึง นี่แก..ฟังให้ดีนะฉันไม่ต้องการให้แกมาคุยกับน้องสาวฉันอีกต่อไป เข้าใจไหม pen pal  คือมิตรทางปากกา คือไม่รู้จักกัน

e-pal เป็นการติดต่อกันทาง Internet เป็นมิตรกันโดยไม่พบหน้าค่าตากันแต่ก่อนใช้การเรียนจึงมีศัพท์คำว่า pen pal หรือ American English ใช้ว่า pen friend

e-pal       ย่อมาจาก electronic pal

e-mail    ย่อมาจาก electronic mail ในการอ่าน e-mail address เราอ่าน @ และ .com ว่า at dot com

เบอร์โทรศัพท์ 0 อ่านว่า oh หรือ zero

ID card หมายถึง Identity card คือบัตรประจำตัวประชาชนจะมีชื่อ ภาพถ่าย ลายเซ็น และอื่นๆ ซึ่งเป็นของคนๆนั้น

best wishes เป็นสำนวนที่แสดงถึงความปรารถนา หรือคำอวยพร เช่น We sent our best wishes for her birthday (a wish that she would have a happy birthday.)

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

ครูวางบัตรคำหมายเลขเอาไว้ แล้วแบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม แข่งกันโดยไปหยิบบัตรทีละ 2 คน เมื่อครูพูดหมายเลขของบัตรนั้น ทีมใดหยิบถูกจะได้แต้ม (ต้องหยิบได้ก่อนด้วย)

กิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึก(Presentation and Practice)

1.            นักเรียนฟัง CD 1 Tr -5 Tape 1 side A ฟังหมายเลข 0-9 นักเรียนฟังและพูดตามในใจ

เปิด CD อีกครั้งหนึ่ง แล้วให้นักเรียนพูดตาม

2.            นักเรียนอ่าน ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ข้อ 1 b ในใจ แล้วให้ทายเบอร์โทรศัพท์โดยการใช้ดินสอจับคู่ ก่อนการฟังเพื่อตรวจสอบ นักเรียนฟัง CD เพื่อตรวจเฉลยพร้อมกันอีก 2 ตัวเลขที่เหลือ

Answers:  b Alfonso   c-28, Rita    d-42, James b-49, Mary a-60

3.            ครูตั้งคำถาม What’s Alfonso’s phone number? It’s 278 7928 เมื่อนักเรียนตอบ นักเรียนตั้งคำถามคนอื่น จนเฉลยครบหมดทุกคน

4.            นักเรียนดูข้อ 1C ถามชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน 4 คน จดลงในช่องว่าง ต่อจากนั้นครูถามคำถาม What’s ชื่อนักเรียน‘s phone number? นักเรียนตอบเบอร์โทรศัพท์

5.            นักเรียนพูดถึงชื่อของตน เบอร์โทรศัพท์ แล้วรายงานเพื่อน 1 คน โดยใช้ ข้อ 1 d เป็น model

6.            นักเรียนเขียนเบอร์โทรศัพท์ของตนใส่ในกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ครูเก็บใส่ถุง แล้วนักเรียนหยิบเพื่อไปหาเจ้าของ โดยเดินถามเพื่อน What’s your Phone number? เมื่อเพื่อนตอบตรงกับของตน พูดว่า  This is your number. ครูเดินดูเพื่อย้ำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการถามหาเจ้าของ

ขั้นการนำไปใช้ (Production)

1.            ให้นักเรียนคิดสถานการณ์ว่าจะนำความรู้ที่เรียนมาในคาบนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง เช่นในแวดวงธุรกิจ พบเพื่อนใหม่ พบกันในงานปาร์ตี้ นักเรียนถามเบอร์โทรศัพท์ของครูเพื่อถามสิ่งที่ไม่เข้าใจในการเรียน เพื่อการนัดหมาย ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอสถานการณ์ นั้น ๆ เป็นแบบจำลองเหตุการณ์

2.            นักเรียนทำข้อสอบหลังเรียน 3 ข้อ คือ

A.           Complete the question and answers.

1.            What………your first name?

2.            My………..name is ………

3.            What……..your last ……..?

4.            My……….name is ……….

B.            Fill out the form.

Name : ………………..                ………………….

first                                     last

School : …………………

Telephone number ………………..

C.            วาดรูปกระเป๋าเป้ของนักเรียน (backpack)

What’s in your backpack?

Make a list

6.             สื่อการเรียนรู้

–              หนังสือเรียน  Lesson B Unit 1 What’s your phone number?

–              แผนภูมิ ภาพ ใบงาน ใบความรู้ ในหนังสือเรียน

–              บัตรประจำตัวต่าง ๆ เช่นบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ

–              พจนานุกรม

–              CD

–              Workbook

–              ข้อสอบ

7.             การวัดการประเมินผล

–              ตรวจจากข้อสอบ

–              สังเกตการทำกิจกรรมกลุ่ม

–              ตรวจแบบฝึกหัด จาก Workbook

–              ดูจาก word map  ที่นักเรียนทำ

–              สังเกตการนำเสนอสถานการณ์การนำภาษาไปใช้

–              ตรวจงานเขียน การเติมคำ การสะกด

8.             กิจกรรมเสนอแนะ

อาจให้นักเรียนทำ Diagram ที่เป็นความรู้เดิม ความรู้ใหม่ และสิ่งที่ต้องการจะรู้เพิ่มเติมนำเสนอครูในทุกด้าน เช่น ศัพท์ ไวยากรณ์ สำนวนภาษา

 

9.             ความสัมพันธ์กับสาระวิชาอื่น

คอมพิวเตอร์   ศิลปะ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา

10.       บันทึกผลหลังการสอน

1)         ผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)         ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 

3)     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน

(นางอทิตยา         ปิมปา)

 

Knowledge  Sheet

แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

pal เป็นภาษาที่ informal (ไม่เป็นทางการ) ใช้กับ a close friend เพื่อนสนิทในภาษา American English แต่จะใช้พูดกับผู้ชาย ในลักษณะไม่เป็นมิตร เช่น Listen, pal, I don’t want you to talk to my sister any more, see?  หมายถึง นี่แก..ฟังให้ดีนะฉันไม่ต้องการให้แกมาคุยกับน้องสาวฉันอีกต่อไป เข้าใจไหม pen pal  คือมิตรทางปากกา คือไม่รู้จักกัน

e-pal เป็นการติดต่อกันทาง Internet เป็นมิตรกันโดยไม่พบหน้าค่าตากันแต่ก่อนใช้การเรียนจึงมีศัพท์คำว่า pen pal หรือ American English ใช้ว่า pen friend

e-pal       ย่อมาจาก electronic pal

e-mail    ย่อมาจาก electronic mail ในการอ่าน e-mail address เราอ่าน @ และ .com ว่า at dot com

เบอร์โทรศัพท์ 0 อ่านว่า oh หรือ zero

ID card หมายถึง Identity card คือบัตรประจำตัวประชาชนจะมีชื่อ ภาพถ่าย ลายเซ็น และอื่นๆ ซึ่งเป็นของคนๆนั้น

best wishes เป็นสำนวนที่แสดงถึงความปรารถนา หรือคำอวยพร เช่น We sent our best wishes for her birthday (a wish that she would have a happy birthday.)

 

                          Activity   Sheet

Activity 1  : Listen to  the CD  and  repeat

 

Conversation 1

R: What’s your name?

A: My name’s Alfonso.

R: What’s your phone number, Alfonso?

A: It’s 278-7928.

 

Conversation 2

T: Hi, Rita.

R: Hello, Tony.

T: Rita, what’s your phone number?

R: Oh, it’s, um … 555-8042.

 

Conversation 3

M: Hi, I’m Mr. Gomez.

J:  Hello, Mr. Gomez. My name’s James.

M: What’s your phone number, James?

J:  My phone number? Oh, it’s 398-6149.

 

Conversation 4

A: Hello, Mary.

M: Oh, hi, Al.

A: Mary, what’s your phone number?

M: It’s 929-3160.

 

Activity 2Practice  the  conversations  with  your  friend   and  make  a role – play  in front  of  the  class.

 

Advertisements

1 ตอบกลับที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s