แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1                            รหัส อ20201                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 2/2556              ผู้สอน นางอทิตยา   ปิมปา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Basic  English  for  daily  life                                               เรื่อง : Introduce yourself

เวลา  1  ชั่วโมง                                                   ว/ด/ป ที่สอน……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

1.             สาระสำคัญ

                การใช้ภาษาเพื่อการทักทายและแนะนำตนเอง เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน นักเรียนจำเป็นต้องฟังอย่างเข้าใจ วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง สังเกตการออกเสียง เพื่อสามารถพูดสนทนา กับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเรียนรู้ โครงสร้างประโยค รูปย่อต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการทักทายและแนะนำตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ผลการเรียนรู้ : ข้อที่ 3 : พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง  ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์  เรื่องประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม

จุดประสงค์ปลายทาง

สามารถสนทนาโต้ตอบเรื่องการทักทายและแนะนำตนเองได้

จุดประสงค์นำทาง

1.            ฟังและบอกลำดับที่ของบทสนทนาได้

2.            พูดถาม-ตอบบทสนทนาตามรูปภาพได้

3.            แนะนำตนเองโดยใช้ Model ที่ให้

4.            เล่นบทบาทสมมุติสนทนาทักทายได้

5.            ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพ

6.            นำคำศัพท์มาใช้ในประโยคได้ถูกต้อง

7.            พูดสนทนาเกี่ยวกับตนเอง

8.            สรุปกฎเกณฑ์และอธิบายโครงสร้างทางไวยากรณ์ เรื่องการถาม-ตอบ ชื่อได้

9.            อธิบายวัฒนธรรมของการเรียกชื่อคนที่เป็นเจ้าของภาษาได้

3.             เนื้อหา

Listening conversations: gist

Grammar –          Present tense of v. to be

What questions

Possessive adjective: my, her, our, his their

Vocabulary: Numbers 0 to 9

First names และ last names

Skills           :       Listening for key information

Scanning in reading

 

4. แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

–              การทักทายด้วย  How do you do? ใช้ในการสนทนาที่ค่อนข้างเป็นทางการ (formal) และคำตอบคือ           How do you do?  หรือ Nice to meet you

–              การทักทายด้วย Hi, Hello เป็นการทักทายกับคนที่เรารู้จักกันแล้ว เพื่อนฝูงไม่เป็นทางการ (informal)

–              Hello หรือ Hallo, hullo เป็นภาษา British English เป็นคำทักทายและเป็นคำที่ใช้พูดในการโทรศัพท์ เช่น Hello, Who’s speaking please? หรืออาจจะเป็นการเรียกคนที่อยู่ไกลก็ได้ เช่น Hello! Is anybody there? มีใครอยู่ไหม

–              Hello, hello, hello what’s all this here? เป็นภาษาอังกฤษแบบ British English เป็นวลีที่ตำรวจใช้พูดในเรื่องที่ตลกๆ ทั้งหลาย

–              Hello สำนวนที่คนอังกฤษใช้แสดงความประหลาดใจได้ด้วยเช่น Hello! Where’s he gone? เขาไปไหนของเขานะ

–              ชื่อแรกเรียกว่า First name หรือ  forename (formal) ชื่อที่ 2 (นามสกุล) จะเป็น Last name ในประกาศที่เป็นเจ้าของภาษาการทักทายครูจะใช้ Mr., Miss, Mrs., หรือ Ms แล้วตามด้วยนามสกุลของเขา (family name)  เช่น Mr. Nunan, Ms. Brown ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันใช้ given name สำหรับชื่อแรกหรือชื่อตัว ซึ่งพ่อแม่เป็นคนตั้งให้ในสังคมชาวคริสเตียน จะมี Christian name นำมาใช้เหมือนกับ first name หรือที่ไม่ค่อยนิยมใช้คำว่า forename ในแบบฟอร์มที่เป็นทางการ (official forms)  ใช้คำว่า given name

–              จีนจะเรียก surname (นามสกุล) มาก่อน เช่น ชื่อหลง นามสกุล (แซ่) เฉิน ก็เป็นเฉินหลง

ในภาษาอังกฤษ Surname จะพูดสุดท้าย เช่น ชื่อ

George   Henry      Smith   จะทำให้ Smith เป็น surname

First name  middle   surname

 

 

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm –up)

1.            ครูแนะนำตนเอง Good morning/Good afternoon, class. My name’s……..you can call me Ajarn or Kru + ชื่อของครู แล้วถามนักเรียนว่ารู้จักกันแล้วหรือยัง(Do you know each other?) นักเรียนอาจจะตอบว่า Yes หรือ No บ้างครูให้นักเรียนแนะนำตนเองโดยยืนเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 วง นักเรียนวงนอกกับวงในยืนห่างกันพอจะโยนลูกบอลเข้าหากันได้  ผู้ที่โยนลูกบอลถามว่า  What’s your name, please? ผู้รับลูกบอลจะตอบว่า My name’s……หรือ I’m………

2.            เรียกนักเรียนที่คิดว่ารู้จักคนอื่นเกิน 3 คนในวันนี้ รายงานว่า His name is ………Her name is ………หรือ Their names are……..……..and……..

Presentation and practice กิจกรรมนำเสนอ และกิจกรรมการฝึก

1.            นักเรียนทำกิจกรรมก่อนการฟังในใบกิจกรรมที่ 1  โดยทายว่าบทสนทนาไหนจะได้ฟังเป็นหมาย1, 2, หรือ3 แล้วฟังเพื่อตรวจสอบคำตอบ ครูให้ฟัง  CD 1T 2 Tape 1 Side A เฉลยทีละบทสนทนา เปิดซ้ำถ้านักเรียนต้องการ

Answers:              หมายเลข 1           M  :  Hello, I’m Mary.

J    :  Hi, Mary I’m Jim.

หมายเลข 2           T    :  What’s your name?

F    :       Francisco

หมายเลข 3       J    :         Hi, My name’s Jenn

G   :          I’m Gina. Nice to meet you.

\2.           นักเรียนจับคู่กันตาม CD อีกครั้ง แล้วครูเรียกให้พูดให้นักเรียนทั้งชั้นฟัง (สุ่มเป็นคู่ๆ)

3.            นักเรียนเขียนชื่อตนเองลงในข้อ 1C น.1 ครูเดินดูช่วยเหลือการสะกดชื่อของแต่ละคน

4.            นักเรียนเดินไปทั่วห้องถามชื่อเพื่อน แล้วบอกชื่อของตนเองด้วยเมื่อผู้อื่นถามกลับมา ครูเดินฟัง แล้วแก้ไขการออกเสียง สุ่มเรียกเป็นคู่ๆให้พูดให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง

5.            นักเรียนดูภาพ ข้อ2 A น. 2 แล้วบอกว่าสถานที่ใดที่ใช้เป็นฉากของแต่ละบทสนทนาต่อจากนั้นนักเรียนฝึกฟังบทสนทนาโดยใช้ภาพ น.2 ข้อ 2 a หยุด CD เพื่อเฉลยคำตอบด้วยกันโดยนักเรียนบอกหมายเลขของแต่ละภาพ (ใช้CD1 T-3)

6.            นักเรียนทำกิจกรรมคู่โดยเลือกคำใน [ ] ข้อ 2 b มาเติมลงในบทสนทนาเป็นกิจกรรมก่อนการฟัง ต่อจากนั้นฟังเพื่อเฉลยคำตอบ CD 1 T 4 โดยครูให้นักเรียนอ่านเพื่อเฉลยด้วยกัน

Answers:                             b              1.  your, name’s, I’m

2.  his, name’s,   name is

3. your,  our

7.            นักเรียนจับคู่ใช้ Conversation 1 เป็น model ใส่ข้อมูลของตนเอง แล้วฝึกพูดครูสุ่มเรียกให้พูดสนทนาให้นักเรียนทั้งชั้นฟัง นักเรียนที่ฟังมีป้ายชูคะแนนให้ เช่นคะแนนเต็ม 10 จะให้เท่าใด

 กิจกรรมนำไปใช้ (Production)

–              นักเรียนช่วยกันสมมุติสถานการณ์ที่จะนำไปใช้ ในด้านการแนะนำตนเอง เช่นในงานเลี้ยงในการอบรมสัมมนา ในค่ายลูกเสือโลก ในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ แล้วแต่ละกลุ่มนำเสนอการพูดทักทายและแนะนำตนเอง โดยแสดงความจริงตามสถานการณ์ที่คิดขึ้นมา

–              ครูชี้ไปที่นักเรียนบางคน ถามคำถามว่า What’s his/her name? ให้นักเรียนตอบ

6.             สื่อการเรียนรู้

–              CD

–              หนังสือเรียน ภาพ แบบฝึกหัด แผนภูมิไวยากรณ์ ลูกบอล หรือ ลูกเทนนิส หรือปิงปอง

–            ใบความรู้

–            ใบกิจกรรม

 

7.             การวัดผลและประเมินผล

–              สังเกตการทำกิจกรรมคู่ กลุ่ม

–              ตรวจสอบจากแบบฝึกหัด

–              ฟังการพูดบทสนทนา

–              ดูจากการตอบคำถาม

–              ดูจากการสรุปกฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์

–              สังเกตการนำภาษาไปใช้ การพูดในสถานการณ์ต่างๆ

8.     กิจกรรมเสนอแนะ

อาจจะสมมุติสถานการณ์ให้นักเรียน เช่น การให้พิธีกรทักทายผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ ในช่วงการใช้ภาษา

9.     ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

สังคมศึกษา ภาษาไทย วัฒนธรรม

 

10.       บันทึกผลหลังการสอน

1)         ผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)         ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 

3)     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน

(นางอทิตยา         ปิมปา)

 

Knowledge  Sheet

แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

–              การทักทายด้วย  How do you do? ใช้ในการสนทนาที่ค่อนข้างเป็นทางการ (formal) และคำตอบคือ           How do you do?  หรือ Nice to meet you

–              การทักทายด้วย Hi, Hello เป็นการทักทายกับคนที่เรารู้จักกันแล้ว เพื่อนฝูงไม่เป็นทางการ (informal)

–              Hello หรือ Hallo, hullo เป็นภาษา British English เป็นคำทักทายและเป็นคำที่ใช้พูดใน          การโทรศัพท์ เช่น Hello, Who’s speaking please? หรืออาจจะเป็นการเรียกคนที่อยู่ไกลก็ได้ เช่น                 Hello! Is anybody there? มีใครอยู่ไหม

–              Hello, hello, hello what’s all this here? เป็นภาษาอังกฤษแบบ British English เป็นวลีที่ตำรวจใช้พูดในเรื่องที่ตลกๆ ทั้งหลาย

–              Hello สำนวนที่คนอังกฤษใช้แสดงความประหลาดใจได้ด้วยเช่น Hello! Where’s he gone? เขาไปไหนของเขานะ

–              ชื่อแรกเรียกว่า First name หรือ  forename (formal) ชื่อที่ 2 (นามสกุล) จะเป็น Last name ในประกาศที่เป็นเจ้าของภาษาการทักทายครูจะใช้ Mr., Miss, Mrs., หรือ Ms แล้วตามด้วยนามสกุลของเขา (family name)  เช่น Mr. Nunan, Ms. Brown ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันใช้ given name สำหรับชื่อแรกหรือชื่อตัว ซึ่งพ่อแม่เป็นคนตั้งให้ในสังคมชาวคริสเตียน จะมี Christian name นำมาใช้เหมือนกับ first name หรือที่ไม่ค่อยนิยมใช้คำว่า forename ในแบบฟอร์มที่เป็นทางการ (official forms)  ใช้คำว่า given name

–              จีนจะเรียก surname (นามสกุล) มาก่อน เช่น ชื่อหลง นามสกุล (แซ่) เฉิน ก็เป็นเฉินหลง

ในภาษาอังกฤษ Surname จะพูดสุดท้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Activity   Sheet

Activity 1  : Listen to  the CD  and  repeat

 

Conversation 1

M: Hello, I’m Mary.

J:  Hi, Mary. I’m Jim.

 

Conversation 2

T: What’s your name?

F: Francisco.

 

Conversation 3

J:  Hi. My name’s Jenny.

G: I’m Gina. Nice to meet you.

 

Activity 2Practice  the  conversations  with  your  friend   and  speak   in front  of  the  class.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s